DELTAKER

Varig Lønnstilskudd (VLT)
Image

Varig lønnstilskudd kan være aktuelt for deg hvis:
· du er arbeidssøker med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og kan bli ansatt i ordinært arbeid eller
· du står i fare for å falle ut av arbeidslivet etter tolv måneder med full eller gradert sykmelding eller
· du har gradert eller full uføretrygd, men ønsker å jobbe, og NAV har vurdert om andre arbeidsmarkedstiltak og virkemidler er aktuelle


Hvordan søker du om varig lønnstilskudd?
Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for tiltaket, og det er NAV som gjør den endelige vurderingen.

Image